XXV. setkání
Klubu mladých onkologů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Klub mladých onkologů, z. s.,
IČO: 265 43 249
sídlo: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno

Informace o účelu zpracování osobních údajů:

KMO zpracovává osobní údaje svých registrovaných členů a registrovaných účastníků našich setkání pouze za účelem vedení agendy registrovaných účastníků našich setkání, pořádání a zajištění organizace našich společných setkání, poskytování informací o vývoji a možnostech vzdělávání v oboru. 

Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme pouze kategorie Vašich osobních údajů, které potřebujeme pro naplnění výše uvedených účelů a zároveň pro naplnění smyslu a účelu naší existence, tzn.:

  • údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje = jméno, příjmení, titul, popř. evidenční číslo člena ČLS JEP)
  • údaje k zajištění kontaktu s Vámi (kontaktní údaje=kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa)
  • jiné údaje – např. fotografie, audiovizuální záznam s podobou přednášejících (po předchozí individuální domluvě)

Informace o účelech zpracování osobních údajů:

  • umožnit účast na akcích KMO a využívání poskytovaných výhod včetně umožnění připsání kreditů členům ČLS JEP 

Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je registrovaný účastník vzdělávací akce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

  • zajistit publikování údajů o přednášejících (včetně fotografických a jiných audiovizuálních záznamů) a informací o jejich přednáškové odborné činnosti.

Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem je možné na základě souhlasu přednášejícího, ve smyslu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  • poskytovat informace o stavu a rozvoji oboru formou upozornění na důležité vzdělávací akce KMO

Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění oprávněných zájmů správce  ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro zajištění marketingové komunikace pomocí přímého marketingu KMO. Informace jsou předávány v souladu s § 7 odst. 3 a 4 a souvisejícími ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím e-mailů zadaných při registraci účastníka. Možnost odmítnout zasílání těchto sdělení nám oznamte při zadávání Vašich osobních údajů pro účely Vaší přihlášení na akci KMO a dále vždy při zasílání takových sdělení na: nemecek@mou.cz. 

Zabezpečení a informace o příjemcích osobních údajů:

K Vašim poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze členové vedení spolku. Případně mohou být poskytnuty našim smluvním partnerům, kteří se podílejí na úhradě nákladů, které souvisejí s pořádáním našich setkání. Smluvní partneři dále zajišťují: propagaci a prezentaci akce na příslušných webových stránkách, zveřejňování přednášených příspěvků na základě souhlasu autora, zpřístupnění fotozpravodajství z akcí.

KMO nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím.

Ochrana osobních údajů je ze strany KMO technicky a organizačně zajištěna v souladu s platnou právní úpravou.

Informace o právech subjektu údajů:

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. 

Jestliže zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s právními předpisy, v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo že námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo jsou neúplné, máte možnost požádat o odstranění tohoto stavu, tj. o opravu, o doplnění údajů, o omezení zpracování nebo výmaz vašich osobních údajů,

V případech zpracování osobních údajů v oprávněném zájmu KMO máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky a pokud tomu nebude bránit jiný zákonný důvod, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme.

V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů ho můžete kdykoliv odvolat.

Pro uplatnění Vašich práv se obracejte na předsedu KMO: MUDr. Radim Němeček, Ph.D., MOÚ Brno (nemecek@mou.cz)

Informace o době uchování osobních údajů:

  • karta člena - do ukončení členství v KMO – následně 6 měsíců z důvodu obhajoby práv KMO v databázi bývalých členů KMO

Další informace

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že v průběhu námi pořádaných akcí mohou být pořizovány fotografické (situační záběry) nebo jiné audiovizuální záznamy zachycující Vaši podobu bez dalších identifikačních údajů, a to z důvodu prezentace a propagace vzdělávací činnosti KMO. Tyto záznamy mohou být za těmito účely zveřejněny obvyklým způsobem, zejména na webových stránkách. 

V případě, že bychom k fotografiím nebo audiovizuálním záznamům připojovali další identifikační údaje nebo ostatní údaje (prezentace přednášejících) budeme je shromažďovat a případně dále šířit pouze s Vaším souhlasem.